Ryfylke – en grenseløs region!

Kommunesammenslåing eller ikke, det viktigste er at vi samhandler slik at Ryfylke som regionen blir best mulig for innbyggere og næringsliv.

Frå
Mitt Ryfylke 2015 4
Mitt Ryfylke 2015 4

Kommunesammenslåing eller ikke, det viktigste er at vi samhandler slik at Ryfylke som regionen blir best mulig for innbyggere og næringsliv. Næringsforeningsens Ressursgruppe for Ryfylke jobber for hele Ryfylke. Vi er glad for at Sandsfjord bru snart står klar og vi ønsker å starte en prosess hvor vi ser på mulighetene for en ferjefri kryssing av Jøsenfjorden. Til sammen vil dette gjøre det langt enklere og mer effektivt å ferdes i Ryfylke.

Vi er også enige i at det bør bygges en tunnel mellom Espedal og Frafjord. Dette er spesielt spennende med tanke på reiselivet i Ryfylke. Vi vil få en sammenhengende indre vei som kan lokke med attraksjoner som fortidslandsbyen Landa Park, Preikestolen og  Lysefjorden.

Reiseliv er en spennende og voksende næring i Ryfylke, men i dag er det først og fremst andre ting vi lever av. Spesielt vil vi fremheve industri, byggeråstoff og fiskeoppdrett. Det er industrien som var opphavet til de to byene som vi har i Ryfylke, Jørpeland og Sauda. Næringsliv og arbeidsplasser spiller en avgjørende rolle begge steder. Erfaring og kompetanse er bygget over tid. Det er viktig at vi legger til rette for at industrien kan videreutvikle seg og vokse slik at vi kan tilby lokale arbeidsplasser også i fremtiden.

Fiskeoppdrett har vært en suksesshistorie i Ryfylke. Verdens befolkning trenger protein, og spesielt mat fra havet er mangelvare i verden.  For at næringen skal kunne utvikle seg er tilgang til areal både på sjø og på land viktig. Landarealer med tilgang til ferskvann er viktig for å kunne utvikle produksjonen av stor smolt. Får vi til dette kan Ryfylke i større grad være en del av hele verdikjeden i lakseoppdrett.  

Byggeråstoff er en viktig naturressurs for Rogaland og spesielt for Ryfylke. Produksjon av byggeråstoff er en viktig distriktsnæring i Ryfylke som skaper sysselsetting til over 400 personer.

Da det er en mangel på naturmasser trenger næringen forutsigbare rammevilkår og tilgang til nye arealer for uttak av byggeråstoff, for å sikre en bærekraftig utvikling. På generelt grunnlag oppfatter vi kommunene i Ytre Ryfylke som positive til vår næring. Det viktigste overordnede tiltaket er likevel å ansatte en fylkesgeolog i fylke, for å legge til rette for uttak av byggeråstoff for å sikre en samfunnsmessig forsvarlig forvaltning av våre felles naturressurser.

Felles for alle disse næringene er at de trenger gode rammebetingelser for å kunne blomstre. Det må settes av tilstrekkelig og attraktive næringsareal,  og gode veier og annen infrastruktur er helt avgjørende.  Vi må kunne tiltrekke oss de beste hodene slik at vi kan konkurrere ut i den store verden. Skal vi tiltrekke oss de beste hodene, de som er så attraktive at det er stor konkurranse om å få tilgang til deres kompetanse, må vi utvikle veldig gode bomiljø. Folk ønsker å bosette seg og stifte familie der hvor de mener det er godt for barna å vokse opp. Det betyr gode skoler, godt helsetilbud, kultur og underholdning og tilgang til sjø og fjell. Utvikle områder som f.eks. Krossvannet på Tau og Jørpelandsholmen kan være gode eksempler på små ting som kan heve bokvaliteten i en kommune

Reiseliv er en spennende og voksende næring i Ryfylke, men i dag er det først og fremst andre ting vi lever av.
[Ronny Hus]

På bestilling fra Ressursgruppen for Ryfylke utarbeidet Asplan Viak i 2014 en studie for å belyse utviklingen i Ryfylke som en følge av etableringen av Ryfast. Her slås det fast at det er avgjørende med sterke handelssenter for å demme opp om handelslekkasje til større omliggende byer. De slår også fast at et stort sentrum står sterkere enn to mindre. For Strand betyr dette i praksis at et sterkt sentrum på Jørpeland står sterkere enn dersom vi velger å utvikle to sentrum, dvs et eget sentrum på Tau. Studiet sier selvsagt ikke hva vi bør velge, men det belyser hvilke konsekvens valgene må få. ■

Tilbake til toppen