Hvordan takle sentralisering?

Private og offentlige arbeidsplasser flyttes til befolkningstette områder, fordi det er økonomiske fordeler ved dette.

Frå
Mitt Ryfylke 2016 1
Mitt Ryfylke 2016 1

Private og offentlige arbeidsplasser flyttes til befolkningstette områder, fordi det er økonomiske fordeler ved dette.  Hvordan skal man i en region som Ryfylke forholde seg til dette?

Dette er en bevegelse man ser over hele verden hvor bedrifter, avdelinger dras mot befolkningstette områder.  En måte å forholde seg til sentraliseringsutfordringen er å redusere avstanden til befolkningstette områder.  Ryfast og E134 vil gjøre Rv13 igjennom Ryfylke mye mer sentral enn i dag.  Det er likevel viktig at man jobber sammen om prioriteringer og godtar at prosjekter som kanskje helt lokalt virker viktigere, kommer noe bak i køen fordi et annet prosjekt må få full støtte for at man skal nå frem nasjonalt.    Hvis Ryfylke med næringsliv og politikere i enda større grad klarer å samle seg om prioriteringene, så vil man se et helt annet Ryfylke enn i dag, med utgangspunkt i Rv13 + E134 (Oslo-Stavanger).  Her er det viktig å tenke helhetlig, samarbeid og langsiktig, med klare prioriteringer og sikre at planer alltid er klare til neste prosjekt.  

Gjennom reiseliv har vi et fantastisk utgangspunkt med opplevelser på topp internasjonalt nivå.  Dessverre er ikke verdiskapningen i reiselivet i Ryfylke i nærheten av representativt i forhold til faktisk besøk.  Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, potensialet i Ryfylke er mye større enn det man får ut i dag.  Reiselivet  er en næring som i stor grad også gir ringvirkninger til andre næringer.  Her handler det om å tenke helhetlig, turisten  ser etter opplevelser, de har vi mange av i Ryfylke.  Utfordringen er å holde på gjestene, koble produkter/tjenester på tvers grenser, slik at vi som region sitter igjen med større verdiskapning.  

Ryfylke er store på vannkraft og vannkraft er på mange måter en litt «glemt» fornybar energikilde på nasjonalt nivå.  Mens oljebransjen har utfordrende tider, investeres milliardbeløp i Ryfylke, hovedsakelig i regi av Statnett. Vannkraften har historisk sett vært videreforedlet lokalt til kraftkrevende industri.  Tidene har endret seg og det kan være lurt å se på nye muligheter hvor man får videreforedlet vannkraften.  I dagens IT-samfunn sendes det ekstreme mengder data, dette vil fortsette å øke etter hvert som kompleksiteten i bruken vår øker.  Det krever store konsentrerte datasentre for å utnytte kostnadsfordelene man har ved større volum.  De krever store mengder grønnkraft, kjølig klima m.m.  

Norge er i en særklasse og Ryfylke kanskje best posisjonert i Norge med tanke på grønn-kraft, kjøling og ikke minst posisjon i forhold til sentralnettet.  Med  arbeidet som er gjort i forhold til fiber, kan Ryfylke sin mulighet til å være vertskap for en fremtidsrettet næring som skaper mange arbeidsplasser, være stor.  Skal man lykkes på dette området vil det kreve mye i forhold til informasjon, tilrettelegging, reguleringsarbeid, kommunikasjon, vertskap og profesjonalitet.  For å få det til så vil nøkkelen være å tenke langsiktig og jobbe sammen på tvers av grenser og næringer. ■

Tilbake til toppen