Havrommet i vårt Ryfylke

Få steder ligger forholdende bedre til rette enn Ryfylke når det gjelder å ta en ledende posisjon når mulighetene havet gir oss skal utvikles videre.

Frå
Mitt Ryfylke 2016 2
Mitt Ryfylke 2016 2

I havrommet finner du olje og gassindustrien, men havrommet kan også romme ”den nye oljå”. Få steder ligger forholdende bedre til rette enn i Ryfylke når det gjelder å ta en ledende posisjon når mulighetene havet gir oss skal utvikles videre.

Mange har spådd at havet blir «den nye oljå». I Ryfylke-fjordene har oppdrettsindustrien hatt et godt fotfeste. Flere av de de første pionerene var nettopp herfra. Regionen vår er fortsatt ledende på fôrproduksjon, teknologi og innovasjon knyttet til denne industrien. Dette ønsker Næringsforeningen å styrke, og ressursgruppen vår i Ryfylke vil jobbe for å se på mulig knoppskyting knyttet opp til denne industrien. Kompetansen finnes, bedriftene finnes, og Strand videregående skole får nå en egen linje innenfor akvakultur. Dette er store fortrinn som vi håper kan utvikles og styrke lokale bedrifter i Ryfylke og i regionen ellers. Men skal vi lykkes, er det viktig at vi samarbeider på tvers av næringer og bedrifter.

Reiseliv i kraftig vekst
Utviklingen innen reiselivsbransjen er også eksplosiv, men står bare i startgropen. I Ryfylke har vi landets største naturbaserte reisemål som tiltrekker seg ikke bare turister, men nå også investorer fra hele verden. Den kraftige veksten vi opplever rundt Preikestolen og ellers i reiselivsbransjen i regionen, er selvsagt svært positiv – men fører også med seg utfordringer. Det handler om å ikke ødelegge de attraksjoner vi har, men det handler også om å utnytte det kommersielle potensialet. Begge deler kan være utfordrende for vår tradisjonelle tenkemåte og kultur, men er viktige spørsmål regionen vår må ta stilling til. Derfor er dette viktige satsingsområder for Næringsforeningens ressursgruppe i Ryfylke, i tillegg til vår gruppe for reiseliv. Reiseliv vil prege en betydelig del av vår innsats i Ryfylke framover og muligens bli hovedtema på neste års Ryfylkekonferanse.

Aktiv gruppe i Ryfylke
Næringsforeningen i Stavanger-regionen har blitt en regional næringsforening som strekker seg fra Dalane i sør til Ryfylke i nord. Og på denne aksen er det etablert lokale grupper som jobber for å ivareta næringslivets interesser. I Ryfylke har vi en svært aktiv ressursgruppe med representanter fra alle Ryfylke-kommunene. Gruppen møtes ofte og har etterhvert blitt aktiv i flere næringspolitiske prosesser. Et eksempel er områdeplanen for Nordmarka, planstrategien for Hjelmeland kommune og regionalplanen for samordnet areal og transport i Ryfylke. I slike planer legges mange framtidige premisser for næringslivets utvikling og rammevilkår og derfor prioriteres dette arbeidet høyt. Det er et godt samarbeid mellom Næringsforeningen og kommunene. I Strand og Hjelmeland kommune er det for eksempel faste møter med politisk ledelse hvor vi informere og finner samarbeidsprosjekter. Blant våre medlemsbedrifter finner du  tunge samfunnsbyggende virksomheter. Dette er bedrifter som sysselsetter svært mange ryfylkinger og skaper grunnlag for utbygginger både i og utenfor regionen.Ressursgruppen for Ryfylke skal også i løpet av kort tid i gang med en kartlegging av den totale verdiskapningen byggeråstoffbransjen gir i Rogaland og Ryfylke. Det er et spennende arbeid som vi gleder oss til å se resultatene av.

Som landets største næringsforening har vi utviklet et stort nettverk som inviteres på rundt 200 medlemsmøter årlig. Her legger vi til rette for kompetansedeling, informasjon og nettverksbygging. I Ryfylke har vi faste møter kalt Treffpunkt Ryfylke og den årlige Ryfylkekonferansen. Har du innspill til næringspolitiske innspill, konferanser og treffpunkt, så ta gjerne kontakt med oss.

For Ryfylke er ikke bare «mitt», men er blitt vårt og vi gleder oss til å fortsatt jobbe sammen med lokalt næringsliv for sammen å gi kraft til vekst. ■

Tilbake til toppen